Lekce kategorie: Školení BOZP - PO - PP - administrativa

První pomoc při dalších, život ohrožujících stavech

S vážnými úrazy, které vyžadují poskytnutí první pomoci, se člověk na administrativním pracovišti příliš nesetká. Mnohem častější jsou tzv. neúrazové stavy, ohrožující osoby na životě. Ty nejčastější případy, které se mohou v kancelářích vyskytovat, budou přiblíženy v následujících lekcích.

Zásady provádění nepřímé srdeční masáže

První pomoc je disciplína, která spočívá zejména v praktických dovednostech. Není možné se naučit řádně poskytovat první pomoc jen pomocí tohoto online školení. Proto zde budou jen stručně uvedeny teoretické zásady první pomoci při jednotlivých život zachraňujících úkonech. Žádejte po svém zaměstnavateli praktický kurz první pomoci!

Co to je poskytnutí první pomoci?

Poskytnutí první pomoci jsou takové úkony, kterými se zachránce – laik, snaží udržet při životě nebo omezit důsledky zranění, nemoci, vady či jiné choroby takto postižené osoby, před příjezdem zdravotnické záchranné služby. Do úkonů první pomoci spadá i přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby a technická pomoc osobě v tísni (např. vyproštění, odpojení elektrického proudu, vyvětrání …

Co to je poskytnutí první pomoci? Číst více »

Cvičný požární poplach

V některých případech je povinností zaměstnavatele organizovat tzv. cvičný požární poplach. Tato povinnost platí zejména pro objekty, kde jsou shromažďovací prostory, podzemní prostory nebo objekty výškové. Cvičný požární poplach se vyhlašuje nejméně 1 x ročně pro osoby, které jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli činnosti. Cvičným požárním poplachem se prověřuje úplnost …

Cvičný požární poplach Číst více »

Preventivní požární hlídka

Kde se preventivní požární hlídka zřizuje? Zaměstnavatel má povinnost preventivní požární hlídku zřídit v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím. Zjistěte si u svého zaměstnavatele, zda je pro vaše pracoviště zřízena preventivní požární hlídka! Co je úkolem preventivní požární hlídky? Úkolem preventivní požární …

Preventivní požární hlídka Číst více »

Dokumentace požární ochrany

Pokud zaměstnavatel provozuje činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, pak má ze zákona povinnost vypracovat dokumentaci požární ochrany! V případě činností bez zvýšeného požárního nebezpečí, tato povinnost odpadá. Administrativní práce mohou dle podmínek spadat do všech tří kategorií činností. Zeptejte se svého zaměstnavatele, jaké činnosti provozuje a případně se nechte seznámit se zpracovanou dokumentací …

Dokumentace požární ochrany Číst více »

Jak omezit negativní důsledky při požáru?

Až dojde k požáru, může každá maličkost hrát důležitou roli v tom, zda se požár podaří uhasit a zvládnout nebo nikoliv a tento ohrozí lidské života a zdraví a způsobí značné materiální škody! Udržujte trvale volné, přístupné a použitelné: hasicí přístroje požární hydranty; tlačítkové hlásiče požáru; jiné požární prostředky; hlavní uzávěry a vypínače energií; únikové …

Jak omezit negativní důsledky při požáru? Číst více »

Jak omezit riziko vzniku požáru?

Chcete-li omezit riziko vzniku požáru v kanceláři, pak zejména: nemanipulujte v kanceláři s otevřeným plamenem, tzn.: nepoužívejte zapalovače; nepoužívejte zápalky; nezapalujte svíčky; nekuřte atd. pohlídejte si, aby lupa, ale i jiný skleněný předmět nevytvořil optickou čočku a při silném slunečním záření nezapálil papíry; uklízejte si na pracovišti, nepotřebné papíry a dokumenty neprodleně odstraňujte. nevnášejte na …

Jak omezit riziko vzniku požáru? Číst více »

Co dělat při požáru?

Ne vždy je možné vzniku požáru zcela zabránit! I přes sebelepší technická a organizační opatření, to může být náhoda či běžná neopatrnost, která požár způsobí. Pro takové případy je dobré být připraven!

Teorie požáru a negativní projevy požáru

Kdy k požáru dojde? K požáru dojde ve chvíli, kdy je splněna podmínka tzv. hořlavého trojúhelníku. Tj. v jednu chvíli je přítomno oxidační činidlo (vzduch – je přítomen trvale); hořlavý materiál (např. papír, dřevo, plast – jsou přítomny trvale); iniciační zdroj (např. plamen, horký povrch, elektrický oblouk – jejich přítomnost musí být vyloučena!). Prevence požární …

Teorie požáru a negativní projevy požáru Číst více »

Scroll to Top