1 Všeobecné obchodní podmínky online obchodu Akademie | BOZPforum.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro zakoupení digitálního obsahu z obchodu Akademie BOZPForum.cz, který je dostupný na webové adrese www.elearning.bozpforum.cz.


1.1 Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikající fyzické osoby Ing. Víta Hofmana, IČ: 020 65 681, dále jen „prodávající“, který zastupuje obchod www.elearning.bozpforum.cz, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, dále jen „kupující“, prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
 2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.elearning.bozpforum.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 3. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy kupující (osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího),
  • je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání;
  • koncovým spotřebitelem, tj. fyzickou osobu.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.2 Kontaktní údaje prodávajícího

Název: Ing. Vít Hofman | Akademie BOZPforum.cz
Sídlo: V Teničkách 620, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
Údaj o zápise v rejstříku: Nezapsán v OR.
Podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku od 3. 9. 2013.
Telefon (GSM): +420 730 732 751
Email: [email protected]
Web adresa obchodu: www.elearning.bozpforum.cz
Kontaktní adresa: V Teničkách 620, 686 01 Uherské Hradiště (pouze korespondence)
Provozní doba: Po – Pá: 7:00 – 15:00

Jako kontaktní prvek prosím, využívejte primárně emailovou adresu [email protected]!

1.3 Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Pomocí svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) může kupující na webovém rozhraní obchodu provádět objednávání zboží.
 2. Při registraci na webové stránce ve webovém rozhraní a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně všeobecných obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob zapojených do provozu webového rozhraní obchodu.

1.3.1 Zpracování osobních údajů, jejich ochrana a využití

 1. Objednání (zakoupení) digitálního obsahu, prodávaného pomocí webového rozhraní webové stránky www.elearning.bozpforum.cz, je podmíněno registrací kupujícího a poskytnutím některých osobních a dalších údajů, konkrétně:
  • jméno a příjmení;
  • kontaktní adresa, popř. též fakturační adresa, pokud se liší od adresy kontaktní;
  • emailová adresa kupujícího;
  • telefonní číslo;
 2. Pokud je kupujícím podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, kromě údajů uvedených v odstavci 1, výše, dále také
  • název společnosti;
  • IČ;
  • DIČ.
 3. Bližší podmínky ochrany osobních údajů jsou řešeny našimi zásadami ochrany osobních údajů.

1.4 Vymezení prodávaného zboží

 1. Prodávající na internetovém obchodě www.elearning.bozpforum.cz prodává digitální obsah, zejména přístup k online školením a jejich správě.
 2. V odstavci 1 uvedené bude dále v textu označováno jako prodávaný digitální obsah nebo též zboží.
 3. Prodávaný digitální obsah je autorským dílem. Bližší podmínky použití prodávaného digitálního obsahu jsou uvedeny v kapitole 1.10 Licenční ujednání o zakoupeném zboží.

1.4.1 Další informace k prodávanému digitálnímu obsahu

 1. Prodávaným digitálním obsahem jsou
  • online školení a kurzy se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo související obory a činnosti, které poskytují uživateli informace ať už v textové, fotografické nebo video podobě nebo
  • licence ke správě těchto kurzů.
 2. Veškerý digitální obsah je zpracován nebo autorizován osobou odborně způsobilou k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a technikem požární ochrany.
 3. Prodávající v žádném ohledu nenese odpovědnost za škody vzniklé interpretací informací z online školení či kurzů nebo využitím těchto online školení a kurzů. Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci je dle Zákoníku práce odpovědný zaměstnavatel, za požární ochranu, dle zákona o požární ochraně, potom provozovatel činností.

1.5 Základní informace

 1. Informace o prodávaném digitálním obsahu a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků. U ceny, či na stránce s prezentací digitálního obsahu, je vždy uvedeno, k čemu se daná cena vztahuje (počet osob, doba trvání licence).
 2. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
 3. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
 4. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 5. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a s uvedením podmínek ceny (doba platnosti zakoupené licence / počet osob). Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.6 Nákup digitálního obsahu a uzavření kupní smlouvy

 1. Postup kupujícího, při koupi zboží:
  • kupující pomocí webového rozhraní obchodu, vybere požadované zboží;
  • kupující pomocí webového rozhraní obchodu získá o zboží potřebné informace, zejména informace o obsahu zboží, ceně zboží, omezení doby platnosti licence, počtu osob, vtahujících se k licenci, popise zboží, a některé další;
  • kupující vybrané zboží vloží pomocí tlačítka „Přidat do košíku“ do virtuálního nákupního košíku webového rozhraní obchodu;
  • po přidání zboží do košíku může kupující:
   • pokračovat v nákupu;
   • objednat a zakoupit zvolené zboží;
  • kupující vidí v košíku přehled vybraného a do košíku vloženého zboží k zakoupení a může jej zde editovat, tj. zejména odstranit nebo měnit počet osob vztahujících se k licenci a dále se může z košíku přesunout do pokladny;
  • kupující na stránce pokladny, při objednávce zboží, postupuje dle pokynů webového prostředí obchodu a postupně zejména:
   • zadá své údaje, pokud již není přihlášen ke svému účtu;
   • zadá své kontaktní a fakturační údaje;
   • zvolí způsob platby;
   • potvrdí, že se obeznámil s těmito obchodními podmínkami;
  • před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky;
  • objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“ na stránce pokladny. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 2. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři na stránce pokladny, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Objednávka, která je odeslaná se zjevnými chybami, ať už na straně prodávajícího (např. chybně uvedená cena) nebo na straně kupujícího (např. špatně uvedené fakturační údaje) se nepovažuje za platnou.
 3. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (e-mail), a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně, emailem či telefonicky).
 5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou zadal na stránce pokladny.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
 7. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

1.6.1 Cena zboží, podmínky platby a přijímané způsoby platby

 1. Kupující je povinen zaplatit za prodávaný digitální obsah předem.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • bezhotovostně, bankovním převodem na účet prodávajícího č. 2900464539, kód banky 2010, vedený u společnosti FIO banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
   • kupující ve prospěch účtu prodávajícího převede přesnou částku (= cenu zboží);
   • kupující identifikuje bankovní převod variabilním symbolem, uvedeným na faktuře (odkaz na stažení faktury získá kupující v emailu o potvrzení objednávky od prodávajícího).
  • online platbou pomocí online bankovního převodu nebo platbou pomocí platební karty, prostřednictvím platební brány ThePay.cz.
 3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14ti dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě, že kupující kupní cenu v době splatnosti neuhradí, může mu být ze strany prodávajícího účtován úrok z prodlení ve výši 5% z dlužné části za každý jeden den prodlení.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

1.7 Doručení prodávaného digitálního obsahu kupujícímu

 1. Po přijetí celé platby od kupujícího, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů (email s odkazem se zasílá automaticky, ihned po připsání platby na účet prodávajícího, 14 dnů se stanovuje jako ochranná lhůta prodávajícího, zejména v případě technických či jiných problémů), odešle prodávající na emailovou adresu kupujícího email s potvrzením o dokončení objednávky. Současně s tímto potvrzením je kupujícímu, prostřednictvím jeho uživatelského účtu, ve webovém rozhraní obchodu, umožněn přístup k zakoupenému digitálnímu obsahu.

1.8 Reklamace a práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že od doby, kdy umožní kupujícímu přístup k zakoupenému digitálnímu obsahu a to až do doby vypršení platnosti zakoupené licence:
  • má zakoupený digitální obsah vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal ve webovém rozhraní obchodu;
  • se zakoupený digitální obsah hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá;
  • je zakoupený digitální obsah v odpovídajícím množství nebo míře.
 3. Není-li zakoupený digitální obsah kupujícímu řádně zpřístupněn, může kupující provést reklamaci na emailové adrese: [email protected].
 4. Reklamace se nevztahuje na případy, kdy nebylo možno k zakoupenému digitálnímu obsahu přistoupit pro závady na straně kupujícího (např. nefunkční internetové připojení).

1.9 Odstoupení od kupní smlouvy

//Zákonný pohled na věc

 1. Kupující zakoupením prodávaného digitálního obsahu poskytnutého elektronickou cestou bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837, obchodního zákoníku, neprodleně po obdržení emailu s potvrzením o dokončení objednávky (resp. ve chvíli zpřístupnění zakoupeného digitálního obsahu), ztrácí právo na odstoupení od kupní smlouvy.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy v souladu s obchodním zákoníkem u digitálního obsahu je možné pouze v případě, že je tento dodán na hmotném nosiči (např. CD, DVD) a je vracen tento nosič v původním obalu. Takové dodání není v současné době prodávajícím podporováno.

//Pohled na věc ze strany prodávajícího

Odstoupení od kupní smlouvy je možné pouze po souhlasu prodávajícího, který jej poskytne kupujícímu v elektronické podobě a to na při objednávce zadanou emailovou adresu kupujícího. Prodávající poskytne souhlas na odstoupení od kupní smlouvy zejména v případech kupujících, kteří již dříve jiný digitální obsah od prodávajícího zakoupili, kdy kupující dostatečně a racionálně obhájí důvod na takové odstoupení od kupní smlouvy a pouze v případech, kdy prodávající nemá podezření, že digitální obsah byl kupujícím zakoupen za účelem zneužití (odcizení know-how).

1.10 Licenční ujednání

 1. Zakoupený prodávaný digitální obsah, je možno užívat za podmínek a k účelům uvedeným v této kapitole a jejích podkapitolách, pokud dílčí licencí, která je k dispozici na webu www.elearning.bozpforum.cz, u nabízeného digitálního obsahu, nejsou stanoveny podmínky jiné. Platná licence je vždy poskytnuta k zakoupenému digitálnímu obsahu.
 2. Zakoupený digitální obsah smí uživatel užívat pro vlastní potřeby. Přístup k online kurzům a školením nesmí kupující zpřístupňovat třetím osobám (tj. předávat třetí osobě své přístupové údaje). Zejména se zakazuje kopírovat, šířit, hromadně šířit zakoupený digitální obsah nebo tento vydávat za svůj vlastní.
 3. Kupující zakoupením prodávaného digitálního obsahu nezískává výhradní licenci k užití, tj. zakoupený digitální obsah bude na webu prodávajícího stále k dispozici k zakoupení ostatním kupujícím.
 4. Prodávající a kupující si uzavřením kupní smlouvy sjednávají smluvní pokutu a to v souladu s §§ 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v účinném znění. Smluvní pokutu je povinen uhradit kupující prodávajícímu v případech, kdy kupující poruší licenční ujednání, uvedená v této kapitole, včetně všech jejích podkapitol 1.10.1 až 1.10.6 a to bez ohledu na rozsah takového porušení způsobem,
  1. kdy zakoupený digitální obsah nebo jeho konkrétní část dále šíří;
  2. kdy zakoupený digitální obsah nebo jeho konkrétní dále šíří a vydává za svůj vlastní.
 5. Smluvní pokuta se stanovuje ve výši:
  1. 15ti násobku výše ceny zakoupeného digitálního obsahu a to v době zakoupení, u kterého došlo k porušení, v případě dle odst. 4., bodu 1. výše;
  2. 30ti násobku výše ceny zakoupeného digitálního obsahu a to v době zakoupení, u kterého došlo k porušení, v případě dle odst. 4., bodu 2. výše.

1.10.1 Všeobecné podmínky pro užití digitálního obsahu

 1. Zakoupený digitální obsah nebo jeho kteroukoliv část (úryvek originálního textu, fotografii, video apod.) se zakazuje veřejně šířit ať již za poplatek nebo i zdarma. Veřejným šířením se zejména rozumí:
  • zpřístupnění uživatelského účtu třetí osobě;
  • umisťování zakoupeného digitálního obsahu nebo jeho kterékoliv části na
   • veřejná úložiště, bez zabezpečení heslem, které znají jen konkrétní určené osoby, jako jsou např. weby www.webshare.cz, www.ulozto.cz, a obdobné, včetně webů zahraničních a tzv. torrentů;
   • sociální sítě (např. Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube apod.);
  • prodej nebo nabídka zakoupeného digitálního obsahu nebo kterékoliv jeho části ve veřejných databázích, jako např. v obdobě obchodu www.elearning.bozpforum.cz, veřejných fotobankách a jiných typech webových stránek, kde by k digitálnímu obsahu měla přístup široká veřejnost;
  • hromadné poskytování zakoupeného digitálního obsahu nebo kterékoliv jeho části jiným osobám, zejména např. při pořádání hromadných akcí (např. přednášky, školení, kurzy apod.) jako reklamní nebo podpůrné materiály pro účastníky takových akcí;
  • jiné způsoby šíření, kdy by k zakoupenému digitálnímu obsahu měla přístup široká veřejnost.
 2. Ustanovení odst. 1. neplatní pro ty části ze zakoupeného digitálního obsahu, které již veřejně dostupné jsou (např. citace právních předpisů) nebo které jsou volně dostupné pod volnou licencí (např. některé obrázky či fotografie).
 3. Výjimky z ustanovení odst. 2. jsou možné, jen po předchozím souhlasu prodávajícího a zpravidla za zvláštních cenových podmínek, odlišných od ustanovení kapitoly 1.6.1.

1.10.2 Podmínky pro užití digitálního obsahu – online kurzů a školení

 1. Licence opravňující přístup k zakoupeným online kurzům / školením má omezenou platnost na maximálně 2 roky. Po této době nemusí být kupujícímu zabezpečen přístup k obsahu kurzu / školení.
 2. Doba platnosti licence ke konkrétnímu online kurzu / školení je vždy uvedena v jeho popise ve webovém prostředí obchodu a kupující se s ní může seznámit před samotnou koupí digitálního obsahu.
 3. Po uplynutí doby platnosti licence může být kupující prodávajícím vyzván k prodloužení licence (zejména v případě periodických školení a kurzů) nebo bude licence zrušena a kupující tak ztratí přístup k obsahu zakoupeného online kurzu / školení.

1.10.3 Podmínky správcovské licence

 1. Zakoupením licence ke správě skupiny (dále jen správcovská licence) se kupující stává správcem virtuální skupiny ve webovém prostředí obchodu.
 2. Každé skupině musí být přiřazeno nejméně jedno školení / kurz.
 3. Správcovská licence ke skupině je vždy omezena dobou platnosti a kapacitou skupiny.
 4. Doba platnosti je uvedena v popise digitálního obsahu ve webovém rozhraní obchodu.
 5. Kapacitu skupiny si kupující volí sám, po přidání digitálního obsahu do košíku, na stránce košíku.
 6. Správce skupiny na základě správcovské licence může kdykoliv po dobu platnosti skupiny :
  1. editovat název vytvořené skupiny;
  2. přidávat do skupiny uživatele a to na základě uvedení jejich jména, příjmení a emailové adresy, kterým bude následně umožněn přístup k online kurzu / školení, které je skupině přiřazeno;
  3. zobrazovat přehledy uživatelů o jejich průběhu a výsledcích v online kurzu / školení, případně též zobrazovat doklady o absolvování školení / kurzu.
 7. Správce skupiny nemá automaticky přístup k obsahu kurzu / školení, ke kterému se správcovská licence vztahuje. Správce skupiny však může přidat sám sebe mezi členy skupiny a tím si přístup k online kurzu / školení vytvořit. Tím ovšem zabere jedno místo ve skupině.
 8. Přiměřeně před uplynutí doby platnosti správcovské licence, bude správce vyzván k prodloužení platnosti licence. Pokud platnost licence nejpozději v den jejího propadnutí kupující neobnoví, licence propadne a všechna data vztahující se k licenci budou znepřístupněna nebo smazána.

1.11 Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá práva na užívání zakoupeného digitálního obsahu, za podmínek stanovených kapitolou 1.10 (včetně podkapitol) zaplacením celé kupní ceny zboží, nejdříve však po potvrzení objednávky (tj. uzavření kupní smlouvy) ze strany prodávajícího.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy [email protected]. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu, ze které byla stížnost zaslána.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

1.12 Zasílání obchodních sdělení

 1. Kupující, který při registraci uživatelského účtu ve webovém rozhraní obchodu dal souhlas – přihlásil se k odběru novinek a příjmu speciálních nabídek od partnerů obchodu, souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas může kupující kdykoliv odvolat, a to zasláním žádosti o zrušení zasílání obchodních sdělení na elektronickou adresu prodávajícího [email protected].
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

1.13 Řešení sporů

 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
 3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.
 6. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

1.14 Závěrečná ujednání

 1. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
 2. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
 3. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. dubna 2017.
 5. Prodávající rozhodně nemá v úmyslu kupujícího jakkoliv obelhávat či dokonce okrást. Případné vady zakoupeného digitálního obsahu nebo vady v procesu objednání a zakoupení digitálního obsahu jsou neúmyslné a prodávající, po upozornění kupujícího na tyto vady, vynaloží maximum prostředků k jejich odstranění. Cílem prodávajícího je spokojený kupující. Prodávající proto upřednostňuje vzájemnou ohleduplnost a pochopení s maximální snahou o oboustrannou vstřícnost.

V Uherském Hradišti, dne 16. 03. 2020 schválil a vydal Ing. Vít Hofman.

Scroll to Top